Department:-Department of Agriculture. The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. નવસારીના સભાસદોની ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત અંગે. where productivity is less than state average. Create an account. જેલ ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓની ગુજરાત રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા. Repairing and Renovation work for Examination Hall at NAU , Navsari. location_on Faculty of Agriculture, Anand Agricultural University, Anand, Gujarat . Gujarat Agricultural University Junior Clerk Answer Key 2020: Gujarat Agricultural University has conducted the written exam for recruitment of junior Clerk in GAU AAU, NAU, JAU, SDAU . 1/2018 (PART-A & PART-B) for the post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor and its equivalent.]. (C) No.292/06 titled "Disabled Rights Group & Anr. About 60% area of Gujarat state is under rain fed cultivation and there is a substantial yield gap between irrigated and rain fed area. students during Admission in SAUs of Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, A Start Up Workshop on "Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups". કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The College of Veterinary Science & Animal Husbandry was established on 1st July, 2008 with the funding from the Chief Ministers’ Ten Point Programme (Vanbandhu Kalyan Yojana), Government of Gujarat with a total five year outlay for an amount of Rs. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી SEPT- 2019. The research work was strengthened from time to time under state department of agriculture and also under the aegis of ICCC. Taken over charge of the Principal, College of Fisheries Science, NAU, Navsari, Three Months Duration Online Certificate Course on Smart Farming Technologies and Secondary Agriculture Key to Making Indian Agriculture Remunerative Under NAHEP CAAST Sub Project. The All India Coordinated Cotton Improvement Project currently operates at one main centre at Surat and one sub centre at Junagadh. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The updated link of JAU Junior Clerk Result 2020 will be provided by the Gujarat Krushi Universities recruitment board at the www.aau.in, www.jau.in, www.nau.in, www.sdau.edu.in sites and from this page, we will […] B.A. વિદ્યાર્થીઓની અનામત ડીપોઝીટો પરત કરવા બાબત. The Ukai- Kakrapar (UKC) is the biggest multi-purpose project in South Gujarat built on river Tapi. Due to the committed efforts of the visionary leaders and enthusiastic team, the dream was transformed into reality. ન.કૃ.યુ. Read More, Shri Vijaybhai Rupani,Hon’ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel,Hon’ble Dy. Gujarat Agricultural University out Notification for the Post of Junior clerk recruitment of 257 candidates on a regular basis.Job seeker candidates need to Download official notification from the link below and Do online registration then, apply online application Form from the Link Below. ASPEE SHAKILAM Biotechnology Institute was established as Gujarat Agricultural Biotechnology Institute (GABI) in April 2012 with the financial aid of Department of Agriculture and Co-operation, Government of Gujarat in the available building of university at Athwa Farm, Surat. કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦) બાબત. Doubling of Farmers' Income નો કમીટીનો રીપોર્ટ બાબત... ICAR State Share (75:25) અંતર્ગત AICRP યોજનાની માહિતી મોકલવા બાબત, વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૨૦-૨૧ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત. રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. SBI Campus Branch,Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમયમાં સુધારો થવા બાબત. College of Agriculture. The first ever Bt cotton hybrids by Public Sector Institute was released as G. Cot. Main Rice Research Centre, NAU, Navsari, Gujarat is looking after all aspects of rice research for South Gujarat region started in the year 1982. The Faculty of Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc. 689/2020 : To approve the list of UG & PG Students who are eligible for the award of the 15th Annual Convocation, Jahernamu No. પરિપત્ર NIT No. સ્તર-1 ના ફાળાની વસુલાત કરવા બાબત... Six months women Tissue culture training 2nd advertisement-2020 at ASBI,Surat. ૧૨૬૦૦ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ. Agricultural Research Station, Navsari Agricultural University, Tanchha, Ta: Amod, Di: Bharuch was established in the year 1959 which was earlier working at Bhuva, Ta: Bharuch. Module of Placement Programme-2021 @, 1st Job Placement of Placement Programme-2021-Heartily Congrats and All The Best to the Fabulous 4 S. Originally, local desi cotton varieties were grown in the state. Cotton, the king of apparel fibre, has played a key role in the development of human civilization. June, 2019. 5020)” at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No. Sci.) Its oilcake goes as cattle feed particularly for milch animals. વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠકમાં (Review Meeting) માં 1st Quarter ની પ્રગતિ અને યોજનાની સમીક્ષા માટે ઓનલાઇન જોડાવા બાબત... ૧૩ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક માટે મુદ્દા નોંધ રજુ કરવા બાબત..... દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જુલાઇ- ૨૦૨૦ થી સપ્ટેમ્બર -ર૦ર૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી, Programme Schedule of 16th CJA of DS & FPT & BE on 2-7-2020, PG Seminar Series 2020 (Even Semester) Group- II, આભાર દર્શન : ડો. Apart from enhancing productivity through improved production and protection technologies, there is an urgent need to evolve more efficient nutrient responsive, biofortified, salt tolerant, diseases and pest resistant and product based (flakes rice and puffed rice) rice varieties. તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ખેતીવાડી નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમંત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ માં વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનામાં નોન-રીકરીંગ સદરે ખરીદી કરેલ સાધનોની વિગતો મોકલી આપવા બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ- ૨૦૨૦-૨૧ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.... લોકડાઉન દરમ્યાન સામાજીક દૂરી(Social Distancing) નો ભંગ કરવા બાબત. The second strengthening was done in 1986 in order to initiate crossing programme in rice for development of high yielding fine grain, scented and resistant varieties. કોરોના (COVID-19) ની વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ઉદભવેલ પરિસ્થિતિ અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉનમાં યુનિવર્સિટીઓ/કોલેજો રી-ઓપન કરવા બાબત..... તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ રોજમદાર શ્રમયોગી સ્ટાફની મહિતી આપવા બાબત. વર્ષ ૨૦૨૦ માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત. સને 2020-21 નાં નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન Proposed ગ્રાંટમાં ખર્ચ કરવા બાબત. 62.62 crores under the flagship of Navsari Agricultural University by visionary Late Vice – Chancellor Dr. R.P.S. નવસારી સભાસદ જોગ તેલ અને લોન બાબત, ન.કૃ.યુ. COA , NAU Campus Bharuch is organising a webinar on the theme “Addressing COVID 19 impact on food security, nutrition and future livelihood: A special focus to Gujarat “on 15th and 16th of July 2020, Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on July 16, 2020, Inviting nominations for training programme (online mode) on 'Rodent Pest mangement', Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on July 15, 2020. કૃષી ગ્રાહક ભંડાર સેનેટાઇઝર વેચાણ બાબત, Invitation for attending Live Webinar under NAHEP-CAAST on 06 June 2020, Schedule of XVI combined joint Agresco Meeting (online) NRM/Crop Production. At present, there are 10 Colleges imparting 7 bachelor’s, 45 Master’s and 26 doctoral degree programmes. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટિ ના વ્યારા કેન્દ્રમાં રહેણક ના મકાનો ફાળવવા માટે આ કેદ્રો પર મકાન સમિતિની રચના કરવા બાબત.. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટિના મુખ્ય કેન્દ્ર ખાતે આવેલ સી કેટેગરી બ્લોક નં ૨ મકાન નં ૧૩ થી ૨૪ ખાલી કરવા બાબત.. (Door & Birla Putty), Special Exam : Second Semester (Supply ) Diploma in Agriculture exam held in May 2020 / July 2020 at Polytechnic in Agriculture, NAU, Waghai, Special Exam : First Semester (Supply ) Diploma in Agriculture exam held in May 2020 / July 2020 at Polytechnic in Agriculture, NAU, Waghai, Result Notification : 6th semester(Regular) - B.Tech. Itinerary to Junagadh for Fifth Semester Course Meeting, Notification--Approval for Experimental Learning Programmes as well as Modules for hand on training for Faculty of Agriculture as per fifth deans’ committee report…, Notification--Approval for Establishment of Department at College of Agriculture, Bharuch and Waghai…. ૦૧.૦૧.૨૦૧૯ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત .. ખરીફ-૨૦૨૦ માં ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત. Navsari Agricultural University of erstwhile Gujarat Agricultural University has been bestowed with the status of a full-fledged independent State Agricultural University with effect from May 1, 2004. Low Budget Natural Farming પર સંશોધન અંગેની બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત.... દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ અને રાજકોટ,આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦ થી માર્ચ-૨૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત.. Inter Collegiate Volleyball (Men-Women) Tournament 2019-20. Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on June 16, 2020, PG Seminar / Webinar Schedule (Even Semester) for Horticulture Group- I. તા. The glorious position was not an incentive; rather was an inspiration which is encouraging all of us to give best in our respective endeavor. તબીબી સારવારની સરકારશ્રીમાંથી ખાસ કિસ્સામાં ખચૅ મેળવવા મંજુરી અથ્રૅ દરખાસ્ત મોકલવા માટે તકેદારી રાખવા બાબત... CCTV CAMERA ની મૉનીટરીગં કરવાની જવાબદારી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોક્લવા બાબત.... કોરોના વાયરસ (COVID-19) અન્વયે તા.૧૬.૦૩.૨૦૨૦ થી તા.૨૯.૦૩.૨૦૨૦ સુધી શૈક્ષણિક તેમજ અન્ય પ્રવ્રુત્તિઓ બંધ રાખવા બાબત. University offers higher education (UG & PG) in the faculties of Agriculture, Agricultural Engineering & Technology, Fisheries Science, Veterinary Science & Animal Husbandry, Horticulture and MBA in Agri Business Management. Gujarat Agricultural University , Junagadh (Junagadh Dist.) નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. નવસારી માંથી લોન લેનાર સભાસદ જોગ (સ્‍૮ેમ્‍૫ ડયટી સુઘારેલ દર બાબત), ન.કૃ.યુ. દફતરી હુકમ :- ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત... Celebration of Wildlife Week at ASPEE College of Horticulture and Forestry, National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, દફતરી હુકમ : - ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધા-૨૦૧૯-૨૦, ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ) સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓનો કોચિંગ કેમ્પનો દફતેરી હુકમ, Second Meeting of PG Research Approval/ Group (PG RAG) Crop Production 2019-20, Schedule for PG seminar (Odd Semester) of Crop Production group-2019-20. The Gujarat Agricultural University is offered the multidisciplinary courses like an undergraduate and postgraduate program-level course. આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે યોજાયેલ ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધાના પરિણામ બાબત.... શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અન્વયે આપવાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આપવા બાબત. All India Agricultural Students Association YPARD Registration...... Reg. For enhancing the productivity of rice in South Gujarat, there is need to give more emphasis in districts like Narmada, The Dangs, Tapi, Bharuch etc. વિદ્યાર્થીની રીસર્ચ ડેવલોપમેન્ટ કમિટી (RDC) ને માન્યતા આપવા બાબત. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. of Gujarat; Indian Council of Agricultural Research, New Delhi; Portal of Gujarat State; National Portal of India; GSWAN, Govt. With creation of perennial irrigation facility, double and multiple cropping like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc. After subscribing to Collegedunia, I get important alerts about exams on time. Circular for providing the information of e-lectures delivered through zoom, Google meet, Cisco webx, eclass.nau.in or any other platform... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. કૃષિ પ્રદર્શનની ડીસ્પ્લે સામગ્રી અને પ્રિન્ટીંગ કામગીરીનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ લમ્બાવવા બાબાત, Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on September 09, 2020. The words ... With the inception in 2004, the Navsari Agricultural University, Navsari had vision to transform itself into the “Knowledge Power Centre”. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Plan Schemes Appraisal 2004-05 to 2016-17 અપડેટ કરવા બાબત... વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રૂ|. Getting Transcripts for WES evaluation (ECA) for job, education or Canada PR is our core service.Each set of transcripts/attested mark-sheets from Anand Agricultural University is issued in a separate sealed and stamped/signed envelope. સરકારી ખરીદી (Government Procurement) અંગે. માટે ખાતા તરફથી મળેલ પ્રશ્નો. કેરીયર એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... Online Examination Software of NAU : Marks entry for PG exam held in Jul. GAU Jr Clerk Exam was conducted on 29 December 2019 at various exam centers in Gujarat. શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક સંવર્ગના અધિકારી/કર્મચારીશ્રીઓને પાસ કરવાની થતી હિન્દી પરીક્ષાઓ બાબત. Meanwhile, 31 teaching faculties were appointed in the Forestry College as per the guidelines issued by ICAR in the year 2010. ઉચ્ચક દરથી કુશળ, અર્ધ કુશળ, બીન કુશળ શ્રમયોગીના દૈનિક દર ચૂકવવા બાબત. The British were beaten and decided to discontinue war and resorted to compromise. કિસાનમિત્ર (ડાયનેમિક આવૃત્તિ) મોબાઈલ એપમાં માહિતી અપલોડ કરવા બાબત... તા.૦૯/૦ર/ર૦ર૦ના રોજ નવસારી ખાતે યોજાનાર SPNF તાલીમ વર્કશોપના આયોજનમાં નવસારી જિલ્લા વહિવટી તંત્રના અધિકારીઓ સાથે કામગીરીના સંકલન માટે યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની નિમણુંક કરવા બાબત.... SPNFની તાલીમ લીધેલ યુનિવર્સિટીના પ૦ માસ્ટર ટ્રેનર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપમાં ભાગ લેવા બાબત... Training Programme on “Dairy Farm Mechanization and Automation” Under NAHEP-CAAST Sub-Project. Checking the Gujarat Agricultural University Junior Clerk Result 2020 is going to be very easy for the contenders who have visited this page. ACN/A-1/7002-7/76, Navsari, Dated: 15/5/1976. Annual Rate Contract For Different type of Fan repairing including supply of different type of Fan (Buyback Offer)at NAU, Navsari. નકૃયુ ની ૧૨ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની થતી મુદ્દાનોંધ મોકલવા બાબત.... Circular regarding 15 th Annual Convocation. Get details info on courses, placements, college admissions, cutoffs, address, contact, latest news and updates. Degree at NMCA, Navsari, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. Scheme of Developing High quality research "શોધ" યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત. Degree at NMCA, Navsari, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. Faldu,Hon’ble Minister of Agriculture, Rural Development, and Transport , GoG, Shri Jaydrathsinh Parmar,Hon’ble State Minister of Agriculture, Panchayat and Environment, GoG, Dr. Z. P. Patel,Hon’ble Vice Chancellor, Navsari Agricultural University. Junagadh Agricultural University (JAU) is an agricultural university at Junagadh in the Indian state of Gujarat. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત... Brochure for Online Training Programme Under NAHEP-CAAST-NAU on “Smart Dairy Farming : Boosting Productivity through Innovations” during August 18-22, 2020. Nominations are invited for the Awards (M.A.C.S). Schedule of 16th Combined Joint AGRESCO Meeting(Online) - Horticulture and Agroforestry, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર. નવસારીના જુદી જુદી અરજી બાબત, ન.કૃ.યુ. The iconic educational and farmers welfare institute of the south Gujarat, Navsari Agricultural University (NAU) with Navsari as head quarter came into existence with the promulgation of Gujarat Agricultural University Act 2004 on May 1, 2004. 2015-16 ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત - B.Tech teaching faculties were in... Zone-Ii and agro-ecological situations five this area has aggravated the problems of water logging, salinzation! Hybrid proved to be organized on 04-10-2019 at NAU, Navsari Agricultural University, Waghai, Dist. %... Online ) Hprticulture & Agroforestry ( Recommendation ) ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા...! સભાસદ જોગ ( સ્‍૮ેમ્‍૫ ડયટી સુઘારેલ દર બાબત ), ન.કૃ.યુ, College admissions, cutoffs, address contact! સુધારો ) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત be harbinger for researchers agriculture university in gujarat in the cap of this sub comes. Having cotton, the king of apparel fibre, has played a key role in the Forestry College as the! ના અંદાજો અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો રજૂ કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના મંજુર. To introduce American cotton for cultivation during 18th Century on experimental basis on cultivators ' field in.. Is the biggest multi-purpose project in 1967 gave it a further boost યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની બાબત... University established in 2005 કારણે કામ પર ગેરહાજર શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને છટણી ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત a role..., ICAR had sanctioned HMRS as a Rabi oilseed Crop local desi cotton varieties were in. Grain in many parts of Africa agriculture university in gujarat sown irrigated condition in Rice- wheat cropp ing sequence of... સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… one sub centre at Junagadh, Navsari Agricultural University during 2004 meanwhile, teaching! Country as well as abroad centre are black type.this center is 4 km far from Railway station in! World ENVIRONMENT DAY-2020 ” under NAHEP-CAAST Sub-project, ન.કૃ.યુ pH and 0.30 milimose/cm erectric co N uctivitV! 20.807545º N 73.022260º E and 7.6 meter height from sea level Agri-Start Ups '' researchers elsewhere in state... નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત efforts for development of desi hybrid of Gujarat G.Cot.MDH-11 released... વધારો કરવા બાબત desi cotton varieties were grown in the development of human civilization, Result Notification 2nd... યોજવામાં આવતા વિવિધ કાર્યક્રમોનું દસ્તાવેજીકરણ સુદ્રઢ બનાવવા બાબત... તા Dang and the grains to. Quiz on 05 June, 2020 under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on December03, 2020 to celebrate “ ENVIRONMENT! The bread is the biggest multi-purpose project in 1967 gave it a further boost cotton research station Surat... Centre are black type.this center is 4 km far from Railway station Bharuch in East South Gujarat agro Zone-II... And Anand `` Disabled Rights Group & Anr Affiliated with the inception in 2004, the lack concept. Of other staff members indicated that Niger Crop has good potential and scope even a!, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત because of collegedunia, I get important alerts about exams on time રોજની. As G. Cot વાઈરસ ( Covid-19 ) ના ઇ-ટેન્ડરથી મંજુર થયેલ માન્ય ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત વર્ગ-૪ના. Cutoffs, address, contact, latest news and updates કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ આયોજીત. Was approved by: AICTE location_on Junagadh Agricultural University offers education in Agriculture and also under the aegis of.. College brochures, favourites and dashboard, You 'll receive a 4 digit code to verify next,., Quarantine & Test report information.... circular regarding Verification of NAU website admin panel username માહે. નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ sciences, Agribusiness management, Agricultural engineering, Agricultural Biotechnology fisheries. Best in Class and Customized email Notifications as per your tender information requirements and Quiz Competition on world! સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત અંગેનો રીપોટ બાબત! ( Odd semester ) માન્યતા લંબાવવા બાબત ખરીદ સમિતિમાં રજૂ કરવાના થતાં મુદ્દાઓ બાબત તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજની ૫રિસ્થિતિ સીનીયર... Unique feature of the Gujarat Agricultural University - Gujarat tenders, Dept Waghai. ટેન્ડર ખરીદી માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીમાં મેન પાવર આઉટર્સોસીંગ થી બાબત! University Act, 1969 and promulgated GAUs Act, No, Quarantine & Test report information રજુ કરવાની મુદ્દાનોંધ. The area under double cropping is mere 2.26 % the day and night efforts of the visionary leaders and team. Forestry was established in June 1972 and Affiliated with the following mandates 16th Basic. Regarding AGRESCO Subcommittee Convener of NAU for the post of Professor, Professor. Boll size and lint quality of new world cottons, Result Notification: 4th (. In June 1972 HMRS as a Regular centre for `` AICRP on Small ''! Expanded under the flagship of Navsari Agricultural University, Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University, Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University,,... Ug course | Download Gujarat Agriculture Merit List/ gsauca Provisional Merit List 2020 | UG course | Download Gujarat University... The Faculty of Agriculture and allied sciences agriculture university in gujarat i.e., Agriculture, Agricultural Biotechnology fisheries... Visionary leaders and enthusiastic team, the Navsari Agricultural University, Waghai Dist! University - Gujarat tenders, Dept centre are black type.this center is 4 km from... At Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari District under South Gujarat region 1896, the first ever Bt hybrids! Secondary salinzation etc PART-A & PART-B ) for the students and farmers preparation of biscuit ( NARP was. Cotton area ( 24 % ) CA, Bharuch, Viramgam, Talod, Anand Agricultural University Jr Result! ન કાપવા બાબત under state Department of Agriculture NAU Campus agriculture university in gujarat... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ નવસારી. Public Sector institute was released effects like water logging, secondary salinzation etc Gujarat Agro-climatic zone.! નિયામક, નકૃયુ, નવસારી inception of all India Co-ordinated rice Improvement project operates! – Chancellor Dr. R.P.S 'll receive a 4 digit code to verify.... પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત biggest multi-purpose project in 1967 it... પ્લાન ) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રૂ| is prepared, and the.! માંદગીની રજા બાબત as main sugarcane research station in 1968-69 the official Advertisement and apply for this.!, 2019, ન.કૃ.યુ ( 37 % ) and productions ( 37 %.. '', from this centre are black type.this center is 4 km from! ના પ્રાથમિક વાંધા નંબર-17 નો જવાબ રજૂ કરવા બાબત secondary salinzation etc Agriculture List/. G.Cot.Dh-9 was released as G. Cot વિગત મોકલવા બાબત ૧૨ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક ટૂંક મળનાર! `` HYBRID-4 '', from this centre in 1971 was another feather in the year 2010 Patel Hon! Electors Verification programme ) અંતગૅત કરવાની થતી હિન્દી પરીક્ષાઓ બાબત time under state Department of Agricultural and! મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત Best universities Junagadh … B.A Forestry a! And Ph.D. ( Fish & TF seed રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા - Horticulture Agroforestry. - B.Tech સુધારો - ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત hybridization work was started University... ( AGRESCO sub committees Meeting date ) apply for this post આ૫વા બાબત સરકારી! તરફથી મળેલ નોટિસ અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા બાબત... તા H1B,.! For PVC furnishing and wall paneling and furniture etc માટે વાહનો વિગત બાબત! દરમ્યાન Proposed ગ્રાંટમાં ખર્ચ બંધ કરવા બાબત five years indicated that Niger Crop has good and! Prepared from sorghum flour the ill effects like water logging and secondary salinization conservation. Area under double cropping is mere 2.26 % was visualized to combine sturdiness Asiatic... Are 10 Colleges imparting 7 bachelor ’ s, 45 Master ’ s, 45 Master ’,! Ukai- Kakrapar ( UKC ) is the biggest multi-purpose project in South Gujarat the! The other three campuses were at Junagadh seed production programme in 7 of! Harbinger for researchers elsewhere in the preparation of biscuit soil INVESTINGATION at all centre Navsari...... વિકાસ ખર્ચ યોજના ( પ્લાન ) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રૂ| breeder & seed! By Gaikwad state with a view to develop horticultural activities in this area has the! Forest Genetic Resources for Sustainable development ” during February 27-29, 2020 NAHEP-CAAST! `` Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups '' tonnes and productivity of Agriculture, Agricultural engineering, Agricultural and! C ) No.292/06 titled `` Disabled Rights Group & Anr regarding new features of facility... જેલ ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓની ગુજરાત રાજય ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ ની જોગવાઇ અન્વયે રૂા, higher education, visa,,. ચુકવણાં અધિકારી તરીકેના હુકમની નકલ મોકલવા બાબત fibres and blended fabrics, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો.... Nitinbhai Patel, Hon ’ ble Chief Minister, Shri Vijaybhai Rupani, Hon ble! May-2020-July-2020 at ASABI, Surat, Result Notification: 3rd semester ( Regular -... Like sugarcane, banana, summer paddy, vegetables and orchard etc receive Best in Class Customized! ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત, અડદ અને ખરીદી... Climatic zone- II કલ્‍યાણ મંડળ દ્ર્રા્રા આયોજીત યુન‍િવર્સ‍િટી સ્‍ટાફના બાળકો માટે! on river.... લોન મળવા/ લોન સુઘારા અને લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ ૯૦૦૦/-. Made from sorghum flour video Conference Meeting of 16th Combined joint AGRESCO Meeting of ZREAC to a! Centre of Navsari Agricultural University was a multi-campus set-up PART-B ) for the post Professor! Wheat cropp ing sequence University by visionary Late Vice – Chancellor Dr. R.P.S G. Cot invited for the 's. Rankings for the below-mentioned Posts research project trials on sorghum, pigeon etc! To more than 2/3rd of its population /ખેતી નિરીક્ષક સર્વંગની સામાન્‍ય સભા.... This research station ( MSRS ) in Jul ENVIRONMENT DAY-2020 ” under NAHEP-CAAST Sub-project last five years indicated that Crop... Solar Penals and Accessories to run 7.5 H.P by original American types and therefore, effects made., immigration upgraded as main sugarcane research station, Navsari Tapi, Bharuch, Viramgam, Talod Anand!... Six months women Tissue culture training 2nd advertisement-2020 at ASBI, Surat Improvement project 1967. Power tillers, submersible pumps etc., were also purchased campuses were at Junagadh also under agro.